• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • T: 024-8449766 M: 06-19912548

Merchandise pakketten voor sportclubs

W-Match denkt met u mee voor het samenstellen van op maat gemaakte merchandise pakketten. Informeer naar ons merchandise concept waarbij 10% van de verkoop naar de clubkas gaat. Bekijkt u eens onze Merchandise Webshop.

Compleet Assortiment In- en Outdoor Sport

Wij leveren alle soorten sportkleding en attributen:
 • Voetbal
 • Volleybal
 • Hockey
 • Korfbal
 • Fitness
 • Yoga
 • Running
 • Cycling
 • Handbal
 • Atletiek

 

W-Match levert de gehele MASITA sport collectie

Klanten van W-Match

atalante_tmp.png hcob_tmp.png bewegen_tmp.png Bataviaweb.jpg weijers_tmp.png kevin_tmp.png Foxx_tmp.png multikled-web.png beackitweb.png gm_tmp.png Jeugd_tmp.png voc_tmp.png derksweb.png Klanten_tmp-2.png breman_tmp.png KByk_tmp.png vios_tmp.png Fleuren_tmp.png rtc.png arend-web.png hald_tmp.png go4fit.png run_tmp.png Knights_tmp.png drun_tmp.png dynamoweb.png Kinop_tmp.png politieweb.png luai_tmp.png PH_tmp.png VS_tmp.png CFW_tmp.png wb_tmp.png Jager-web.png Klaverbladje_tmp.png PHP_tmp.png Danny-logo-web.png derksbasic.png top_tmp.png sTOUT_tmp.png neerbosweb.png passie2.1.jpg Korion_tmp.png Heal_tmp.png Tikkie_tmp.png broekie_tmp.png kind_tmp.png arnhembeachpng.png ehbo.png fde_tmp.png triwy-web.png CrosCijk_tmp.png Kroon_tmp.png Flyers-web.png nacht_tmp.png sjabbens_tmp.png mhc_tmp.png Tim_tmp.png klarenbeel_tmp.png Sol_tmp.png koen_tmp.png woezik_tmp.png funny_tmp.png wsv_tmp.png imeoz_tmp.png ket_tmp.png rheden_tmp.png briddge_tmp.png Kidsvolley_tmp.png drum_tmp.png noud_tmp.png Kuyf_tmp.png Huub_tmp.png arvevojpg.png sysca_tmp.png Ijsl_tmp.png alca-web.png Ijzendoorn.png vannoort.png switch-web.png zwiersweb.png rob_tmp.png dollars_tmp.png phv_tmp.png Klaazweb.png Pirates-web.png Kblij_tmp.png van-noort_tmp.png WS_tmp.png trivos-web.png Sanavit_tmp.png Website_tmp.png Klanten_tmp.png Viv_tmp.png bram_tmp.png STAM_tmp.png patatterie-web.png vsgn_tmp.png Patsersite_tmp.png lease_tmp.png stun_tmp.png volveran_tmp.png CW_tmp.png pb_tmp.png Eldijkweb_tmp.png scouting-web.png volar_tmp.png anpv_tmp.png Kanjer_tmp.png Main_tmp.png Rowi_tmp.png DS_tmp.png Logo.png SEE_tmp.png team142_tmp.png IND_tmp.png valk_tmp.png buizerdweb_tmp.png hendriks_tmp.png teun_tmp.png Waal_tmp.png tandem3_tmp.png sterrebosch-web.png rutten.png IBO.png elsewhereweb.png EMA_tmp.png confireweb.png Krav_tmp.png yes_tmp.png sportwijchenweb.png stam-web.png morgen_tmp.png sportwijchen_tmp.png mara_tmp.png hcm_tmp.png Boor_tmp.png

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van  W-Match zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van W-Match worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door W-Match ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Prijzen en betalingen
2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan contant geschieden en door vooruitbetaling per bankoverschrijving.
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door W-Match.


Artikel 3. overeenkomsten
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door W-Match
W-Match is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt W-Match dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 4. Levering
4.1 De door W-Match opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan W-Match verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u W-Match daarvan direct en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per email en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft W-Match de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


Artikel 7. Garantie
7.1 Indien W-Match producten aan de afnemer levert, is W-Match nimmer tot een verder gaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop W-Match ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst van de goederen door de consument schriftelijk worden ingediend. Reclamaties die na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door W-Match in behandeling te worden genomen.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en W-Match dan wel W-Match en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en W-Match is W-Match niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van W-Match.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft W-Match ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat W-Match gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan W-Match kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan W-Match schriftelijk opgave doet van een adres, is W-Match gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan W-Match schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door W-Match gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat W-Match deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met W-Match in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door W-Match vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 W-Match is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.5 W-Match s geregistreerd met KVK nummer 60007567.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Bedrukte kleding

12.1 Alle, door W-Match bedrukte kleding, is niet te retourneren.

 

Bezoek W-Match Kleding & Bedrukking

Op onze website kunt u al veel informatie vinden. De basisprijzen van onze bedrukkingen, onze online catalogus, de merchandise webshop voor verenigingen en nog veel meer. 

Wilt u ons persoonlijk bezoeken dan kan dit op ons kantoor. Hier staan wij u graag persoonlijk te woord, kunt u met ons de catalogi doornemen, enkele samples bekijken oftewel uw wensen bespreken. 

Wij werken echter wel op afspraak, neem contact op middels ons contactformulier of bel  024-8449766 / M: 06-19912548 

W-Match Kleding & Bedrukking

 

024- 8449766 M: 06-19912548

 

 64973514

 

 
 

 

Downloads

Catalogus Masita informeer naar de goedkopere prijs die W-Match hanteert!

Algemene voorwaarden W-Match