• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • T: 024-8449766 M: 06-19912548

Merchandise pakketten voor sportclubs

W-Match denkt met u mee voor het samenstellen van op maat gemaakte merchandise pakketten. Informeer naar ons merchandise concept waarbij 10% van de verkoop naar de clubkas gaat. Bekijkt u eens onze Merchandise Webshop.

Compleet Assortiment In- en Outdoor Sport

Wij leveren alle soorten sportkleding en attributen:
 • Voetbal
 • Volleybal
 • Hockey
 • Korfbal
 • Fitness
 • Yoga
 • Running
 • Cycling
 • Handbal
 • Atletiek

 

W-Match levert de gehele MASITA sport collectie

Klanten van W-Match

sysca_tmp.png Flyers-web.png hcob_tmp.png top_tmp.png Ijzendoorn.png drun_tmp.png Heal_tmp.png scouting-web.png arend-web.png buizerdweb_tmp.png rtc.png stun_tmp.png Sanavit_tmp.png arnhembeachpng.png IND_tmp.png Pirates-web.png lease_tmp.png Ijsl_tmp.png trivos-web.png Jeugd_tmp.png Kanjer_tmp.png beackitweb.png IBO.png ehbo.png koen_tmp.png sTOUT_tmp.png sterrebosch-web.png sportwijchen_tmp.png Tikkie_tmp.png dynamoweb.png dollars_tmp.png voc_tmp.png triwy-web.png elsewhereweb.png Huub_tmp.png Foxx_tmp.png STAM_tmp.png Klaazweb.png Klaverbladje_tmp.png confireweb.png Knights_tmp.png CFW_tmp.png luai_tmp.png atalante_tmp.png Kuyf_tmp.png passie2.1.jpg rutten.png Krav_tmp.png hald_tmp.png multikled-web.png Jager-web.png yes_tmp.png Rowi_tmp.png phv_tmp.png Kroon_tmp.png mhc_tmp.png hendriks_tmp.png tandem3_tmp.png Sol_tmp.png pb_tmp.png alca-web.png CW_tmp.png derksbasic.png Viv_tmp.png Bataviaweb.jpg arvevojpg.png neerbosweb.png kind_tmp.png fde_tmp.png VS_tmp.png broekie_tmp.png bewegen_tmp.png Korion_tmp.png drum_tmp.png noud_tmp.png wsv_tmp.png switch-web.png sportwijchenweb.png sjabbens_tmp.png vios_tmp.png volar_tmp.png rheden_tmp.png kevin_tmp.png anpv_tmp.png bram_tmp.png Kblij_tmp.png weijers_tmp.png gm_tmp.png patatterie-web.png woezik_tmp.png imeoz_tmp.png politieweb.png CrosCijk_tmp.png KByk_tmp.png team142_tmp.png go4fit.png vannoort.png Boor_tmp.png teun_tmp.png Klanten_tmp.png Kidsvolley_tmp.png van-noort_tmp.png morgen_tmp.png Logo.png derksweb.png SEE_tmp.png nacht_tmp.png rob_tmp.png mara_tmp.png Danny-logo-web.png breman_tmp.png PH_tmp.png hcm_tmp.png klarenbeel_tmp.png Fleuren_tmp.png run_tmp.png vsgn_tmp.png stam-web.png valk_tmp.png wb_tmp.png zwiersweb.png ket_tmp.png volveran_tmp.png Tim_tmp.png briddge_tmp.png EMA_tmp.png Klanten_tmp-2.png funny_tmp.png

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van  W-Match zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van W-Match worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door W-Match ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Prijzen en betalingen
2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan contant geschieden en door vooruitbetaling per bankoverschrijving.
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door W-Match.


Artikel 3. overeenkomsten
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door W-Match
W-Match is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt W-Match dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 4. Levering
4.1 De door W-Match opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan W-Match verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u W-Match daarvan direct en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per email en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft W-Match de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


Artikel 7. Garantie
7.1 Indien W-Match producten aan de afnemer levert, is W-Match nimmer tot een verder gaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop W-Match ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst van de goederen door de consument schriftelijk worden ingediend. Reclamaties die na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door W-Match in behandeling te worden genomen.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en W-Match dan wel W-Match en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en W-Match is W-Match niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van W-Match.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft W-Match ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat W-Match gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan W-Match kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan W-Match schriftelijk opgave doet van een adres, is W-Match gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan W-Match schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door W-Match gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat W-Match deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met W-Match in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door W-Match vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 W-Match is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.5 W-Match s geregistreerd met KVK nummer 60007567.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Bedrukte kleding

12.1 Alle, door W-Match bedrukte kleding, is niet te retourneren.

 

Bezoek W-Match Sponsorbemiddeling Kleding en Bedrukking

Op onze website kunt u al veel informatie vinden. De basisprijzen van onze bedrukkingen, onze online catalogus, de merchandise webshop voor verenigingen en nog veel meer. 

Wilt u ons persoonlijk bezoeken dan kan dit op ons kantoor. Hier staan wij u graag persoonlijk te woord, kunt u met ons de catalogi doornemen, enkele samples bekijken oftewel uw wensen bespreken. 

Wij werken echter wel op afspraak, neem contact op middels ons contactformulier of bel  024-8449766 / M: 06-19912548 

W-Match Sponsorbemiddeling

 

024- 8449766 M: 06-19912548

 

 64973514

 

NL07 RABO 0152 5495 01

 

Downloads

Catalogus Masita informeer naar de goedkopere prijs die W-Match hanteert!

Algemene voorwaarden W-Match

 

 

 Aanbieding Kampioenshirt

Polyester Kampioenshirt in alle kleuren en maten.

Inclusief opdruk tekst in een kleur naar keuze groot op de voorzijde

€9,00 inclusief Btw (Volwassen maten €10,00)